Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma

De Texelaar

 

Politiek bedrijven en communiceren met de bewoners moet beter. De politiek laat de bewoners van ons mooie eiland te vaak links liggen. Het zijn twee totaal verschillende belevingen. U en wij hebben daar last van. Kijk maar naar het parkeerbeleid, of het afschaffen van de straatverlichting om er een paar te noemen. De kloof wordt steeds maar groter en het vertrouwen en de interesse in de politiek verdwijnt.

Wij willen dat veranderen, de mens moet weer centraal staan in de besluitvorming. Wij willen de politieke en bestuurlijke balans in evenwicht brengen en beleving van onze politici, bestuurders en bewoners beter op elkaar laten aansluiten.

 

Een lokale overheid creëren die er niet is omdat het moet maar een die ervan overtuigd is dat zij een service verlenende organisatie is met maar één doel: constructief meedenken met de burger.

Een lokale overheid die zorgt voor een gezonde en prettige leefomgeving, transparant is in besluitvorming en open communiceert over de toekomst.

Een lokale overheid die de financiën veiligstelt, zorgt voor professionele ondersteuning van nieuwe en bestaande ondernemers.

Wij willen een partij zijn die de stem van onze bewoners in de politieke arena wil laten horen. Een partij die ruggengraat heeft en die de belangen van onze inwoners stelt boven het politieke belang.

 

Last but not least bestaat Alternatief uit diverse jongeren die op hun eigen manier een bijdrage willen leveren om mee te helpen ons eiland ook voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar te houden.

 

Alternatief: de partij van jong tot oud die mee gaat doen om het onmogelijke mogelijk te maken. Het verbeteren van de zorg voor kwetsbare groepen, huisvesting, circulaire economie, veiligheid, onderwijs, gastvrijheid, verdraagzaamheid, respect en werkgelegen- heid zijn de kernpunten van onze partij.

 

 

Zorg

Alternatief vindt dat de zorg op Texel te complex is; over te veel schijven gaat en onbetaalbaar is geworden. Onze doelstelling is te komen tot een menswaardig, effiencient en betaalbaar lokaal zorgstelsel.

Wij willen dit bereiken door meer samenwerking tussen de diverse zorginstellingen en het inrichten van één loket principe.

 

Daarnaast dient de zorg te bestaan uit "halen en brengen" wij bedoelen hiermee dat niet alle zorg door de zorginstellingen hoeft te worden geleverd maar dat mensen zelf ook zorg kunnen verlenen aan hun naasten, vrienden of buren. Zij moeten daarbij wel terug kunnen vallen op een "zorgvraagbaak" die hen met raad en daad bijstaat en waar nodig middelen ter beschikking stelt.

 

Onderwijs

Alternatief wil het basisonderwijs in de buitendorpen behouden. Scholen bevorderen in dorpen de vitaliteit.

 

De OSG moet op Texel blijven. Onze middelbare school is één van de kurken waar Texel op drijft en die moeten we behouden. Door de teruglopende bevolkingsaanwas vermindert het aantal leerlingen. We moeten daarom het aanbod op de OSG zo aantrekkelijk maken dat leerlingen na de basisschool voor de OSG kiezen en niet voor de vaste wal om onderwijs te volgen.

 

Het ‘gepersonaliseerd leren’ op de OSG moet voortgezet en uitgebreid worden. Digitalisering is het middel bij uitstek om dit te realiseren. De toepassing hiervan zorgt er voor dat er maatwerk geleverd kan worden en de resultaten verbeteren.

 

Jongeren moeten actief betrokken worden bij werk, wonen en de winterdip. We willen bereiken dat jongeren zelf ook input hierover kunnen leveren. Er gaat veel goed op Texel en we hebben de jeugd al veel te bieden. We moeten jongeren actief laten meedenken en ze ook de mogelijkheid geven zelf met voorstellen te komen over zaken die verbeterd kunnen worden. We moeten de jongeren bewust maken van de mogelijkheden die er hier op Texel zijn. Laten we vooral niet alleen óver de jeugd, maar ook mét de jeugd in gesprek gaan.

 

Er moet gekeken worden naar mogelijkheden om MBO-opleidingen naar Texel te halen. Dat bevordert de doorstroom van school naar de (Texelse) arbeidsmarkt.

 

Jongeren moeten gestimuleerd worden om zich blijvend op Texel te vestigen. Jongeren lopen hierbij tegen obstakels aan. Er is woningnood en de woningen zijn veel te duur. Daarbovenop is er op Texel relatief weinig werk voor hoogopgeleiden, met name voor die catagorie zijn hier weinig baankansen. Willen we meer jongeren naar Texel trekken, dan zullen we deze problemen moeten aanpakken.

 

Huisvesting

 

Alternatief vindt dat er moet worden ingezet op tijdelijke woningen. Tijdelijk kan ook 20 jaar zijn. Hiervoor is namelijk geen vergunning nodig van de provincie.

 

Er moet meer goedkopere woongelegenheid komen voor de jongeren, de Tiny Houses zijn hier een goed voorbeeld van.

 

Geef ouderen de mogelijkheid om langer thuis te wonen. Er moeten meer mogelijkheden voor ouderenwoningen komen.

 

Seizoensarbeiders moeten ook onderdak hebben. Texel leeft van het toerisme, wat vooral seizoensarbeid is. Tijdelijke woningen voor seizoensarbeiders zijn wat Alternatief betreft een must.

 

Bedrijven moeten gestimuleerd worden zich op Texel te vestigen. Een positief vestigingsklimaat hangt samen met het woningvraagstuk, er moeten voldoende woningen beschikbaar zijn op Texel. Op die manier kunnen bedrijven hun werknemers huisvesten.

 

Circulaire economie

 

Alternatief staat voor een circulaire econo-mie. Dat is kortge- zegd een economie waarin geen afval wordt geproduceerd. De circulaire economie is een totale visie op de economie. In het circulaire denken is alles en iedereen met elkaar verbonden.

 

Een praktisch voorbeeld hiervan is het bouwen van zelfvoor-zienende, energie-neutrale woningen waarbij vooraf duidelijk is waarvoor we alle materialen kunnen gebruiken als we de woning niet meer nodig hebben.

 

Een groei van de Texelse economie is goed, maar is geen doel op zich, de groei moet gericht zijn op de duurzame belangen van het eiland en haar bewoners.

 

We willen van de Gemeente een realitische, gezonde en sluitende begroting. De gemeente moet het goede voorbeeld geven en binnen de door de raad vastgestelde budgetten blijven, gaten dichten door creatief met opbrengsten om te gaan hoort wat Alternatief betreft tot het verleden.

 

Lokale initiatieven en lokale diensten of producten moeten gesteund en gepromoot worden. Daarmee doelen wij op het promoten van producten die vallen onder het ‘Echt Texels Product’.

 

Wij, de gemeente en Texelse politiek, moeten op de bres gaan staan voor onze (puls)vissers en boeren. Niet alleen met woorden maar ook met daden. De gemeente moet met de andere eilanden en visserijhavens in ferme bewoordingen tegen Den Haag zeggen dat een verenigd Europa een goede zaak is maar niet ten koste van lokale economieën. In het uiterste geval moet er op aangedrongen worden dat de regering dit soort besluiten naast zich neerlegt.

 

De Texelse samenleving draait voor een groot deel op toerisme; Alternatief wil daarom een speciale Wethouder voor Toerisme.

 

 

Duurzaamheid & innovatie

 

Alternatief wil dat Texel zo snel mogelijk energieneutraal wordt. Duurzaamheid is wat ons betreft een belangrijk thema.

De bouw van zonnepanelen moet gestimuleerd worden. Particulieren moet het makkelijker worden gemaakt gebruik te maken van zonnepanelen.

Er moet ook gekeken worden naar alternatieve vormen van energie. Een voorbeeld hiervan is de getijdenenergie. Deze vormen kunnen een grote rol spelen in het energieneutraal maken van Texel

(Er moet gekeken worden naar het draagvlak onder de bevolking voor de bouw van windmolens?)

We moeten goed kijken naar mogelijkheden voor innovatie en die van harte ondersteunen.

 

© Copyright | Aad van Gils | aadvangils@gmail.com